โซล่ารูฟท็อป 6 กิโลวัตต์ 1เฟส พร้อมแผงโซล่าเซลล์ 12แผง SolarRich ประหยัดไฟประมาณ 3,600 บาท/เดือน

  • ให้ค่ากำลังไฟฟ้าในระบบ 6kW (กิโลวัตต์)
  • ให้ค่าประสิทธิภาพสูงถึง 21%
  • 6kW ประกอบด้วย แผงโซล่าเซลล์ 12 แผง
  • อินเวอร์เตอร์ แบบออนกริด 1 เฟส/220V
  • ผ่านการทดสอบจากสภาวะอากาศที่มีไอเกลือ (ไอเค็มจากทะเล), แอมโมเนีย
  • มีค่าความคลาดเคลื่อนของกำลังไฟฟ้าทางบวก 0+5%
  • ประหยัดไฟประมาณ 3,600 บาท/เดือน
Compare